Kurs na wózki widłowe

Przygotowując się do egzaminu UDT sprawdź swoją wiedzę. Spokojnie i z zastanowieniem przeczytaj pytanie a następnie wytypuj prawidłową odpowiedź - nie śpiesz się !!! Następnie kliknij przycisk "odpowiedź" - sprawdź czy miałeś rację.

Pytanie 1
Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie
Pytanie 2
Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB
Pytanie 3
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych
Pytanie 4
Dozorem technicznym nazywamy
Pytanie 5
Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje
Pytanie 6
Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako
Pytanie 7
Uzgodnioną naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać
Pytanie 8
Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego
Pytanie 9
Decyzje zezwalającą na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje
Pytanie 10
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy
Pytanie 11
Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy
Pytanie 12
W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący
Pytanie 13
W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor
Pytanie 14
W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący
Pytanie 15
Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez
Pytanie 16
Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to
Pytanie 17
Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to
Pytanie 18
Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to
Pytanie 19
Nieszczęśliwy wypadek to
Pytanie 20
Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga
Pytanie 21
Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest
Pytanie 22
Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje
Pytanie 23
Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi
Pytanie 24
Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych
Pytanie 25
Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem
Pytanie 26
Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.
Pytanie 27
Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi
Pytanie 28
Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy
Pytanie 29
Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone
Pytanie 30
Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są
Pytanie 31
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
Pytanie 32
Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie
Pytanie 33
Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza
Pytanie 34
Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje
Pytanie 35
Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest
Pytanie 36
Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w
Pytanie 37
W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący
Pytanie 38
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
Pytanie 39
Przeciążanie UTB w trakcie pracy
Pytanie 40
Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.
Pytanie 41
Obowiązki obsługującego określone są
Pytanie 42
Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez
Pytanie 43
Jednostką dozoru technicznego jest
Pytanie 44
Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie
Pytanie 45
Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z
Pytanie 46
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają
Pytanie 47
Instrukcja eksploatacji może nie zawierać
Pytanie 48
Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać
Pytanie 49
Decyzja wydana przez UDT
Pytanie 50
Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która
Pytanie 51
Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT
Pytanie 52
Zaświadczenia kwalifikacyjne
Pytanie 53
Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
Pytanie 54
Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację
Pytanie 55
Instrukcja eksploatacji to
Pytanie 56
Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się
Pytanie 57
Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać
Pytanie 58
Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest
Pytanie 59
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są
Pytanie 60
Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek
Pytanie 61
Obsługującemu nie wolno
Pytanie 62
Formami dozoru technicznego są
Pytanie 63
Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków
Pytanie 64
Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB
Pytanie 65
Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest
Pytanie 66
Przenoszenie ładunków nad osobami jest
Pytanie 67
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje
Pytanie 68
Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu
Pytanie 69
Dziennik konserwacji powinien być prowadzony
Pytanie 70
Instrukcja stanowiskowa
Pytanie 71
Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący
Pytanie 72
Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje
Pytanie 73
Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z
Pytanie 74
Masą netto 1000 l wody wynosi od
Pytanie 75
Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi
Pytanie 76
Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi
Pytanie 77
Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie
Pytanie 78
Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta
Pytanie 79
Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to
Pytanie 80
Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?
Pytanie 81
Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed
Pytanie 82
Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest
Pytanie 83
Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
Pytanie 84
Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie
Pytanie 85
Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się
Pytanie 86
Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
Pytanie 87
Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest
Pytanie 88
Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
Pytanie 89
Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu
Pytanie 90
Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego
Pytanie 91
W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest
Pytanie 92
Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa
Pytanie 93
Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym
Pytanie 94
Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to
Pytanie 95
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest
Pytanie 96
Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
Pytanie 97
Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych
Pytanie 98
Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku
Pytanie 99
Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to
Pytanie 100
Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji
Pytanie 101 Grafika do pytania
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o
Pytanie 102 Grafika do pytania
Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni
Pytanie 103 Grafika do pytania
Widząc świecąca się kontrolkę operator
Pytanie 104 Grafika do pytania
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje
Pytanie 105 Grafika do pytania
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje
Pytanie 106
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w
Pytanie 107
Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez
Pytanie 108
W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi
Pytanie 109
Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu
Pytanie 110
Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
Pytanie 111
Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
Pytanie 112
Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe
Pytanie 113
W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest
Pytanie 114 Grafika do pytania
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
Pytanie 115 Grafika do pytania
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
Pytanie 116 Grafika do pytania
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
Pytanie 117 Grafika do pytania
Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia
Pytanie 118 Grafika do pytania
Zapalona lub migająca lampka kontrolna
Pytanie 119
Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien
Pytanie 120
Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez
Pytanie 121
Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny
Pytanie 122
Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka
Pytanie 123 Grafika do pytania
Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje
Pytanie 124
Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy
Pytanie 125
Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to
Pytanie 126
Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
Pytanie 127
Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza
Pytanie 128
Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi
Pytanie 129
Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się
Pytanie 130
"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany
Pytanie 131
Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać
Pytanie 132
Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej
Pytanie 133
Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza
Pytanie 134
O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć
Pytanie 135
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
Pytanie 136
O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć
Pytanie 137
Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi
Pytanie 138
O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi
Pytanie 139
Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać
Pytanie 140
Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje
Pytanie 141
Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać
Pytanie 142
Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje
Pytanie 143
Akumulatory kwasowe można ładować
Pytanie 144
Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka
Pytanie 145
Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest
Pytanie 146
Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna
Pytanie 147
Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do
Pytanie 148
W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek
Pytanie 149
Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać
Pytanie 150
Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera
Pytanie 151
Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do
Pytanie 152
Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować
Pytanie 153
Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma
Pytanie 154
Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi
Pytanie 155
Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza
Pytanie 156
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka
Pytanie 157
Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien
Pytanie 158
Po zakończeniu pracy operator powinien
Pytanie 159
Sprawne dźwignie sterujące
Pytanie 160
Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje
Pytanie 161
Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w
Pytanie 162
Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji
Pytanie 163
Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać
Pytanie 164
Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien
Pytanie 165
W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien
Pytanie 166
W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien
Pytanie 167
W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator
Pytanie 168
Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując
Pytanie 169
Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców
Pytanie 170
Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien
Pytanie 171
Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje
Pytanie 172
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy
Pytanie 173
Ładunek należy transportować
Pytanie 174
Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator
Pytanie 175
Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator
Pytanie 176
Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest
Pytanie 177
Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien
Pytanie 178
Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy
Pytanie 179
Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany
Pytanie 180
Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy
Pytanie 181
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C
Pytanie 182
Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C
Pytanie 183 Grafika do pytania
W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału
Pytanie 184 Grafika do pytania
W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm
Pytanie 185
Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać
Pytanie 186
Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien
Pytanie 187
Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
Pytanie 188
Przyczyna utraty stateczności wózka może być
Pytanie 189
Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona
Pytanie 190
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie
Pytanie 191
Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy
Pytanie 192
Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić
Pytanie 193
Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy
Pytanie 194
Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka
Pytanie 195
Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy
Pytanie 196
Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły
Pytanie 197
W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator
Pytanie 198
W chwili wywracania się wózka należy
Pytanie 199
Wózek może stracić stateczność na skutek
Pytanie 200
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić
Pytanie 201
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi
Pytanie 202
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
Pytanie 203
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
Pytanie 204
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
Pytanie 205
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
Pytanie 206
Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi
Pytanie 207 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
Pytanie 208 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
Pytanie 209 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
Pytanie 210 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
Pytanie 211 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
Pytanie 212 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
Pytanie 213 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
Pytanie 214 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
Pytanie 215 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A
Pytanie 216 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
Pytanie 217 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek
Pytanie 218 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek
Pytanie 219 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż na który regał lub regały można postawić ładunek
Pytanie 220 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
Pytanie 221 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
Pytanie 222 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
Pytanie 223 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
Pytanie 224 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m
Pytanie 225 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m
Pytanie 226 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m
Pytanie 227 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m
Pytanie 228 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
Pytanie 229 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A
Pytanie 230 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B
Pytanie 231 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
Pytanie 232 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
Pytanie 233 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B
Pytanie 234 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm
Pytanie 235 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm
Pytanie 236 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm
Pytanie 237 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B
Pytanie 238 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A
Pytanie 239 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
Pytanie 240 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
Pytanie 241 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
Pytanie 242 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
Pytanie 243 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
Pytanie 244 Grafika do pytania
W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
Pytanie 245 Grafika do pytania
Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o